Achiziție Dezvoltarea unor programe cu credite profesionale

Achiziție Dezvoltarea unor programe cu credite profesionale, cu 2 componente Obiective orizontale (Dezvoltare durabila) si Teme secundare (Egalitate de sanse si tratament: Nediscriminare), pentru dezvoltarea competentelor transversale la 261 cadre didactice din GT care contribuie la prevenirea parasirii timpurii a scolii conform Documentației de atribuire atașate.
Autoritate contractantă: Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională.
Proiect: Masuri integrate in unitati scolare defavorizate din teritoriul I.T.I. Delta Dunării pentru servicii si programe educationale de calitate pentru prevenirea si interventia, inclusiv prin măsuri de compensare, in reducerea fenomenului părăsirii timpurii a Scolii_PROED, POCU/74/6/18/105934.
Valoare estimată: 87.000 lei fără TVA.

Adresa unde se primesc ofertele: Municipiul Tulcea, str. Gloriei nr.6, judetul Tulcea.
Termen limită de depunere a ofertelor: 05.04.2021, ora 12.
Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 05.04.2021, ora 12.15, la sediul din Municipiul Tulcea, str. Gloriei, nr. 6, judetul Tulcea.
Persoana de contact pentru orice informații suplimentare: Dalcaran Niculina, Telefon: 0752/403764, E-mail: dalcarannina@yahoo.fr.

Definirea achiziției:
Ofertanții vor propune două cursuri autorizate MEN, cu credite transferabile, în două dintre următoarele domenii (un curs per domeniu):
Curs in domeniul Consiliere scolara si dezvoltare personala sau
Curs in domeniul Management educational sau
Curs in domeniul Educatie incluziva.
Cursurile trebuie să contribuie la dezvoltarea competentelor transversale ale cursantilor si vor cuprinde 2 componente:
a ) Obiective orizontale cu 1 tema din „Dezvoltare durabila” si
b ) 2 teme „Egalitate de sanse si tratament: Nediscriminarea, Accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati”.
Ambele cursuri trebuie asigurate pentru minim 261 persoane fiecare conform celor de mai sus.
La depunerea ofertei sa va prezenta și programa educațională pentru fiecare curs în parte pentru a se dovedi conformitatea cu cele de mai sus.
Cursurile se vor organiza online, pe grupe organizate de către beneficiar, vor avea o durata de minim 80 de ore per curs si se vor desfasura conform standardului MEN aplicabil. Programul orar se va stabili de către experți, ținând cont de standardele MEN. Cursurile se vor desfășura în limba română.
Programele de formare profesională se estimează a se desfăşura in intervalul cuprins între lunile Martie – Septembrie 2021.
Achiziția nu se va face pe loturi.

Contractul de servicii nu implică plata de avans. Plata serviciilor prestate efectiv și recepționate în baza rapoartelor prestatorului se va efectua în lei prin mecanismul cererilor de plată, reglementat de OUG nr. 40/2015. Prestatorul va emite câte o factură pentru fiecare grupă de cursanți. Valoarea facturată se va stabili proporțional prin raportarea numărului de cursanți din respectiva grupă la numărul total de cursanți. Autoritatea contractantă va achita contravaloarea serviciilor de formare efectiv prestate (în funcţie de numărul de participanți), conforme cu cerinţele din prezentul caiet de sarcini. Pretul ofertat trebuie sa includa toate costurile necesare pentru derularea cursurilor si atingerea obiectivelor (inclusiv, dar nelimitat la, orice costuri legate de formatori, costurile legate de materiale, suporturi de curs, consumabile etc., diplomele eliberate, orice alte costuri), niciun alt cost neputand fi solicitat ulterior autorității contractante in afara pretului ofertat.

In ofertare se va tine cont de valorea estimata. Orice oferta trebuie sa priveasca toate serviciile solicitate; in caz contrar, oferta va fi respinsa. Depășirea valorii estimate conduce la respingerea ofertei.

Procedura aplicata: Procedura proprie – conform art. 111 din Legea nr. 98/2016, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 98/2016.
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut pentru servicii conforme integral.

 

CAIET DE SARCINI

PROCEDURA