ACHIZIȚII CURSURI

Achiziție Servicii pentru evenimente – Actiuni de tip stagii teoretice si practice cu 2 componente Obiective orizontale si Teme secundare pentru minim 120 persoane GT in vederea cresterii capacitatii profesionale fara credite profesionale transferabile, cu atestat ANC sau similar (curs „Lucrător prin arte combinate”, cod COR 532903) conform Documentației de atribuire atașate.
Autoritate contractantă: Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională.
Proiect: Masuri integrate in unitati scolare defavorizate din teritoriul I.T.I. Delta Dunării pentru servicii si programe educationale de calitate pentru prevenirea si interventia, inclusiv prin măsuri de compensare, in reducerea fenomenului părăsirii timpurii a Scolii_PROED, POCU/74/6/18/105934.
Valoare estimată: 70.000 lei fără TVA.
Adresa unde se primesc ofertele: Municipiul Tulcea, str. Gloriei nr.6, judetul Tulcea.
Termen limită de depunere a ofertelor: 09.03.2021, ora 12.
Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 09.03.2021, ora 12.15, la sediul din Municipiul Tulcea, str. Gloriei, nr. 6, judetul Tulcea.
Persoana de contact pentru orice informații suplimentare: Dalcaran Niculina, Telefon: 0752/403764, E-mail: dalcarannina@yahoo.fr.

Definirea achiziției:
Curs „Lucrător prin arte combinate”, cod COR 532903, pentru minim 120 persoane, cadre didactice și personal de sprijin din școlile asociate. Cursul va avea o durata de minim 30 de ore si se va desfasura conform standardului ocupațional aplicabil si reglementărilor ANC. Programul de formare profesională se va desfăşura exclusiv în locațiile în care se implementează proiectul menționat: Mun. Tulcea, Com. Valea Nucarilor, Com. Mihail Kogalniceanu, Com. Frecatei, jud. Tulcea. Beneficiarul va indica locațiile în care se vor derula cursurile pentru fiecare grupă în parte. Sesiunile de instruire se vor desfăşura în limba română. Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia cursantilor suporturile de curs in format fizic si electronic, toate consumabilele necesare derularii cursurilor, precum si orice alte materiale necesare in acest sens. Prestatorul de servicii de formare selectat va asigura toate echipamentele necesare pentru susținerea cursurilor, toate dotările necesare, precum și spațiile. Prestatorul va organiza si suporta toate costurile aferente examenelor de absolvire, inclusiv orice taxe aferente ANC.
Achiziția nu se realizează pe loturi.

Contractul va demara la data semnării acestuia de ambele parti şi va avea valabilitatea maxim 7 luni, dar nu mai târziu de data de 14 septembrie 2021.
Demararea cursurilor se va indica prin notificare scrisa din partea Autorității contractante, insotita de documentatia persoanelor cursante. Prestatorul va elabora si transmite in termen de 7 zile calendaristice de la data notificării Autorității contractante un grafic detaliat al grupelor si cursurilor planificate, agreat de ambele parti.

Contractul de servicii nu implică plata de avans. Plata serviciilor prestate efectiv și recepționate în baza rapoartelor prestatorului se va efectua în lei prin mecanismul cererilor de plată, reglementat de OUG nr. 40/2015. Prestatorul va emite câte o factură pentru fiecare grupă de cursanți. Valoarea facturată se va stabili proporțional prin raportarea numărului de cursanți din respectiva grupă la numărul total de cursanți. Autoritatea contractantă va achita contravaloarea serviciilor de formare efectiv prestate (în funcţie de numărul de participanți), conforme cu cerinţele din prezentul caiet de sarcini. Pretul ofertat trebuie sa includa toate costurile necesare pentru derularea cursurilor si atingerea obiectivelor (inclusiv, dar nelimitat la, orice costuri legate de formatori, costurile legate de materiale, suporturi de curs, consumabile etc., costuri legate de locatiile in care se vor derula cursurile, diplomele eliberate, minim 1 pauza de cafea per zi de derulare a cursurilor, orice alte costuri), niciun alt cost neputand fi solicitat ulterior autorității contractante in afara pretului ofertat.

In ofertare se va tine cont de valorea estimata. Orice oferta trebuie sa priveasca toate serviciile solicitate; in caz contrar, oferta va fi respinsa. Depășirea valorii estimate conduce la respingerea ofertei.

Procedura aplicata: Procedura proprie – conform art. 111 din Legea nr. 98/2016, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 98/2016.
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut pentru servicii conforme integral.

Caiet de sarcini

Instructiuni pentru ofertanti